Under overfladen

Geo har en begivenhedsrig historie, som vi er stolte af. Dyk ned i vores historie, hvor du kan læse om Geo's historie, samt se billeder og videoer fra sjove projekter og imponerende konstruktioner.


2017

Lancering af nyt multifunktionelt boreskib

I starten af 2017 lancerede Geo og NCT Offshore det nye multifunktionelle boreskib Freja. Freja er et S-Class ROV Support DP2 fartøj, som nu er ombygget til det eneste boreskib af sin kaliber i Norden. Frejas aktive heave kompenserende arbejdsplatform GeoExperior er designet af Geo med udgangspunkt i mange års erfaring med offshore boring. Platformen står stille i forhold til havbunden og følger altså ikke skibets bevægelser i søgang. Platformens store stationære arbejdsdæk muliggør anvendelse af boreteknikker, som ellers er forbeholdt boring på land. Dette muliggør en højere prøvekvalitet. Fra skibet udføres udover højkvalitetsboringer i jord og fjeld ved hjælp af Geobor-S, undersøgelser med CPT- og Vibrocore-havbundsrigge. Desuden kan skibet udføre geofysiske undersøgelser herunder side scan sonar, sub bottom profiler, magnetometer og multi beam ekkolod.

Fun fact

2017

Aarhus fejrer i januar åbningen som europæisk kulturhovedstad 2017.

Vidste du

At Geo har været involveret i mere end 50 offshore havvindmølleparker i de europæiske farvande.

2016

Hamdi Ashur i ny Engineer the future mediekampagne

Hamdi Ashur, civilingeniør miljøteknologi, medvirker i Engineer the futures nye mediekampagne. Se filmen nedenfor, som er en co-branding version for Engineer the future og Geo.

Fun fact

2016

Sommer OL 2016 afholdes i Rio de Janeiro, Brasilien.

Afspil video

Vidste du

Vidste du at Engineer the future er en sammenslutning af virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som har til formål at motivere og inspirere danske unge til at vælge en naturvidenskabelig karrierevej som ingeniør? Engineer the future tæller pt. 50 partnere.

2014

Femern Bælt: Forundersøgelser

I forbindelse med forundersøgelserne til Femern Bælt forbindelsen opstillede Geo en 3D model, der giver et overblik over de komplekse forhold og problemstillinger i undergrunden. 3D modellen er skabt af en kombination af alle tilgængelige data: Konstruktioner, geoteknik og geologi.

Fun fact

31. august 2014

Et kraftigt skybrud ramte København og Nordsjælland med mere end 100 mm regn på få timer. Flere veje blev oversvøm-met, bl.a. Lyngbyvejen, som måtte lukkes indtil vandmasserne var pumpet væk.

Afspil video

Vidste du

Den 27. juni 2014 ændrede GEO skrivemåde til Geo. Ændringen skete som et led i Geo's Corporate Visual Identity project.

Miljøoprensning i Kina

Geo har været en aktør på det kinesiske marked inden for miljø rådgivning og oprensning af forurening siden 2011. I 2014 kom Geo med på et pilotprojekt i Wuxi, Kina vedrørende oprensning af forurening på en tidligere industrigrund, hvor der havde ligget en koksfabrik.

Fun fact

18. august 2014

Arkæologiske udgravninger begynder på voldstedet Borrering ved Køge. I begyndelsen af september offentliggøres det, at det er fastslået, at Borrering er en vikingeringborg af trelleborgtypen.

Vidste du

Vidste du at eksperter estimerer, at op mod 700 millioner kinesere kun har adgang til forurenet drikkevand?

2014

Sætninger på den gamle Lillebæltsbro

Geo har udført flere geotekniske undersøgelser til den gamle Lillebæltsbro fra 1935, med det formål at undersøge broens sætninger og udføre sætningsovervågning. Lillebæltsbroen er opført direkte på fed ler, som har ugunstige deformationsegenskaber og lige siden broen blev bygget har bropillerne sat sig en lille smule hvert år. Geo har udført geotekniske undersøgelser for at vurdere broens resterende sætningsforløb. Bl.a. har Geo udført geotekniske undersøgelser inde i de gamle pyloner for at vurdere jordens egenskaber under pylonerne, efter broens mangeårige belastning. Undersøgelserne påviste, at leren under den ene af bropillerne er i brud og at bropillen fortsat vil sætte sig. Grunden herfor skal findes i det forhold, at broen er funderet direkte på plastisk ler. I et normalt sætningsforløb vil jorden komprimeres, indtil den er stabil – dette kan f.eks. være tilfældet, når et parcelhus sætter sig. Der vil således over tid opstå et tidspunkt, hvor jorden ikke kan komprimeres yderligere, hvorfor parcelhusets sætningsforløb vil være afsluttet. Men dette ’normale’ sætningsforløb eksisterer ikke for Lillebæltsbroen – alene fordi den er funderet på fed ler, som kan hæve og sænke sig over tid og således ikke komprimeres. Banedanmark nedsatte i 2012 et geoteknisk ekspertpanel bestående af geotekniske eksperter nøje udvalgt fra danske ingeniørvirksomheder og tekniske universiteter – heriblandt Geo. Ekspertpanelets hovedfokus var funderingsforholdene for Lillebæltsbroens fire bropiller i Lillebælt, som siden årtusindskiftet har været genstand for debat blandt danske geoteknikere. Ekspertpanelet anbefalede, at der blev udført avancerede laboratorieforsøg på Lillebæltsleren, som Lillebæltsbroen er funderet på. Forsøgene blev udført af Geo og NGI.

Fun fact

2014

Eurovision Song Contest 2014 blev afholdt i B&W Hallerne i København. Det var tredje gang Danmark var vært for Eurovision Song Contest efter tidligere at have holdt det i 1964 og 2001.

Vidste du

I 1923 fremsatte venstreregeringen forslag om en jernbanebro over Lillebælt. Det var, med den relativt lave privatbilisme, ikke planen, at broen skulle kunne benyttes af biltrafik. Men, allerede i 1927 havde biltrafikken udviklet sig så kraftigt, at det blev besluttet, at broen skulle være en kombineret jernbane- og bilbro. Merudgiften skulle dækkes af en øre af benzinafgiften pr. liter – det fik navnet ”broøre”.

2013

Blue Beta Offshore Drillship

Sammen med rederiet Blue Star Line råder Geo over Blue Beta, som er et fartøj til offshore havbundsundersøgelser. Blue Beta er udstyret med forskelligt specialudstyr til geotekniske undersøgelser på havet. Vigtigst er den specialfremstillede heave-kompenserede borerig, som holder boreriggen i ro fra havets bevægelser. Fartøjets fuldt udstyrede laboratorium muliggør hurtig analyse af prøver og kerner.

Fun fact

2013

Stormen Bodil ramte Danmark d. 5. december med storm, vindstød af orkanstyrke og stormflod ved store dele af kysterne. Ved Roskilde Fjord, hvor vandmas-serne var værst, var der forhøjede vandstande på op til 2 meter.

Afspil video

Vidste du

Blue Beta er Geo's offshore undersøgelsesfartøj. Fartøjet er udstyret med en heave-kompenseret borerig, der kompenserer for havets bevægelser.

2012

Femern Bælt: Large Scale Testing

Til at undersøgelserne af de geotekniske forhold i Femern Bælt udgravede Geo et undersøgelsesområde 10 meter ned i havbunden på 40 x 70 meter. Hele undersøgelsesområdet var på 200 x 200 meter. 10 meter under havbunden og i alt 20 meter under havoverfladen udførte Geo storskalaforsøg for at belyse havbundens kvalitet og bæreevne for den kommende Femern Bælt forbindelse.

Fun fact

29. januar 2012

Danmark vinder EM i herrehåndbold.

Afspil video

Vidste du

Geo's undersøgelsesareal på havbunden svarede til omtrent 5 foldboldbaner, hvoraf udgravningsarealet i midten af arealet på knap en halv fodboldbane, var udgravet til 10 meter under havbundens overflade.

2011

Cityringen: Geologisk rundtur

Fra 2011 bliver Geo rådgiver og designer for konstruktionsrådgiveren EKJ og for den italienske hovedentreprenør Copenhagen Metro Team (CMT) på anlæggelsen af Metro Cityringen. Som en del af opgaven har Geo løbende analyseret og opstillet modeller på baggrund af alle nye og historiske data langs de ca. 17 km lange tunnelrør. Formålet har været at minimere materialeforbruget og optimere designet. Animationen viser den underjordiske tur rundt langs strækningen på Cityringen og dens stationer. De lodrette blå markeringer, der kan ses undervejs, markerer de geotekniske boringer udført af Geo.

Fun fact

8. januar 2011

Kronprinsparrets tvillinger prins Vincent og prinsesse Josephine bliver født den 8. januar på Rigshospitalet.

Afspil video

Vidste du

Geo udførte indtil 2013 geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser for Københavns Metro Cityring. Forundersøgelserne omfattede mere end 600 boringer svarende til i omegnen af 15 km lodrette boringer.

2003

Oprensning af DONG transformerstationer

Geo har siden 2003 samarbejdet med DONG Energy om miljøoprensning på deres transformerstationer, hvor der tidligere havde været anvendt chlorerede opløsningsmidler til affedtning af transformerne. Geo undersøgte i alt 54 transformerstationer, hvoraf 14 blev vurderet egnede til oprensning.

Fun fact

15. juli 2003

Den danske cykelrytter Jakob Piil vinder den 219 km lange etape fra Gap til Marseille i Tour de France.

Vidste du

Vidste du at vi i Danmark ligger under for en historisk problematik vedrørende chlorerede opløsningsmidler?

1999

Middelgrunden

Middelgrunden havvindmøllepark var den første offshore vindmøllepark, Geo udførte geotekniske undersøgelser til. Middelgrunden består af 20 møller opstillet i en svagt buet nord-sydgående række. Møllerne er placeret 2-3 km fra land med 180 meters mellemrum mellem møllerne og med en samlet længde af vindmølleparken på 3,4 km.

Fun fact

1. januar 1999

Den nye europæiske valuta, Euroen, blev indført d. 1. januar 1999.

Vidste du

Vidste du at Middelgrunden blev etableret i et samarbejde mellem Københavns Energi og Middelgrundens Vindmøllelaug? Vindmøllelauget bestod af 8.552 el-forbrugere, som investerede i møllerne og som ejer de 10 sydlige møller i parken.

1994

Geotekniske forundersøgelser til Malmö Citytunnel

Geo var fra 1994 engageret i det svenske Malmö Citytunnel projekt med kerneborekampagner ad flere omgange. Geo udførte bl.a. en meget stor kampagne i 1998, som året efter blev fulgt op af en geologisk modellering af bryozokalken, som tunnelrørene og den underjordiske station ved Triangeln skulle anlægges i. Mange af boringerne blev udført med den dengang nye Geobor-S teknik, som giver betydeligt bedre kernekvalitet end traditionel kerneboring. Tunnelen blev indviet i 2010.

Fun fact

1994

Jernbanetunnelen: Eurotunnelen, under den Engelske Kanal mel-lem England og Frankrig indvies. Tunnelen er 50,3 km lang og ver-dens næst længste undersøiske tunnel, kun overgået af Japans Seikantunnel på 53,85 km.

Vidste du

Citytunnelen er en 17 km lang jernbanetunnel mellem Malmö C og Øresundsbroen. 6 km af tunnelen løber under Malmös centrum og er anlagt i Bryozokalk. Bryozokalken har fået sit navn, fordi det er opbygget af millioner af bitte små revdannende kolonidyr – de hedder Bryozoer og minder lidt om koraller. Bryozokalken er aflejret umiddelbart efter et kæmpe meteornedslag for 65 mio. år siden, som bl.a. udryddede dinosaurerne.

1993

Øresundsforbindelsen

Forud for Øresundsforbindelsen, som blev indviet i 2000, udførte Geo en lang række undersøgelser, heriblandt geotekniske boringer på den kunstige ø Peberholm og for den nye motorvej hen over Amager. Derudover udførte Geo hydrogeologiske boringer for grundvandssænkningen på rampen ved Kastrup, samt diverse specialforsøg omfattende bl.a. målinger i forbindelse med kompensationsafgravninger af havbunden. I forbindelse med anlæggelsen af Øresundsforbindelsen var der fremsat krav om en nulpunktsløsning for vandgennemstrømningen i Øresund. Broens piller måtte således ikke påvirke vandgennemstrømingen, hvorfor man for at sikre vandgennemstrømningen måtte udføre kompensationsafgravninger af havbunden. Geo blev bedt om at udføre bathymetriske ekkolod opmålinger, for at vurdere hvor meget der skulle graves af havbunden. Multi Beam ekkolod var netop kommet på markedet og Geo udførte mange forsøg både på land og til havs for at opnå meget præcise målinger. Forsøgene førte til en helt ny metode til anvendelse af ekkolod på skib, samt helt nye algoritmer i softwaren til at opnå målinger inden for 2 cm nøjagtighed. Sammen med EIVA blev Geo pioner inden for Multi Beam ekkolod målinger og resultaterne kom til at danne præcedens for den standard metode for branchen, som fortsat anvendes. Resultaterne af opmålingen af havbunden viste, at der skulle bortgraves 8-10 cm af havbunden mod forventede 20 cm, som på et meget stort areal udgjorde en væsentlig forskel for projektet, både i forhold til vandgennemstrømning, tid og økonomi.

Fun fact

1993

Tjekkoslovakiet opdeles til de to lande Tjekkiet og Slovakiet.

Vidste du

Vidste du, at der allerede i 1936 blev designet en Øresundsbro med jernbane, vej og cykelsti til en formodet pris på 152 mio. kr.? Da broen stod færdig i år 2000, ville beløbet på grund af inflationen have svaret til ca. 4 mia. kr. Broen kom dog til at koste 30,1 mia. – eller 26 mia. mere end kalkuleret i 1936.

1987

Storebæltsforbindelsen

I 1987 påbegyndte Geo en lang række geotekniske undersøgelser til den nye Storebæltsforbindelse med kombineret vej- og jernbaneforbindelse. På grund af højbroens hældning ville det både blive meget dyrt og vanskeligt for tog at passere højbroen. Derfor valgte man at anlægge en jernbanetunnel i stedet, som var en langt bedre teknisk løsning. Den borede jernbanetunnel under Østerrenden i Storebælt viste sig dog også at være den største tekniske udfordring ved Storebæltsforbindelsen, bl.a. fordi den var den første af sin art i Danmark og fordi en omfattende grundvandssænkning under havbunden måtte iværksættes, for at lette tunneleringsarbejdet. Grundvandssænkningen fik det meget passende navn: Projekt Moses. Geo var ansvarlig for Projekt Moses og stod for rådgivning og grundvandssænkning. Endvidere var Geo initiativtager til projektet, udførte borearbejdet langs linjeføringen og stod for design og installation. Tunnelen var dog ikke den eneste udfordring ved Storebæltsforbindelsen – også funderingen på moræneler, af de store pyloner og ankerblokke for højbroen, gav geoteknikerne hovedbrud. Geo udførte derfor, både ved Halsskov færgehavn og på Sprogø, helt nydesignede storskala dynamiske pladebelastningsforsøg og sliding tests på moræneleren. Lige vest for Sprogø viste moræneleren sig at være usædvanlig slap og dette måtte der tages højde for i designet af pillerne for vestbroen mellem Sprogø og Fyn. Geo udførte endvidere forundersøgelser for de såkaldte kompensationsafgravninger, idet anlægsloven fastslog, at forbindelsen ikke måtte ændre vandgennemstrømningen gennem Storebælt. For at sikre uforandret vandgennemstrømning i Storebælt, bortgravede man derfor noget af havbunden for at øge gennemstrømningen.

Fun fact

1987

Supernova 1987A observeres som den første supernova set med det blotte øje. Ikke siden 1604 har en supernova kunne ses med det blotte øje.

Vidste du

Vidste du, at Sprogø, som ligger midt mellem Sjælland og Fyn, blev udvidet i forbindelse med anlægningen af Storebæltsbroen? Således består Sprogø i dag af en gammel ø-del og en ny ø-del. Oprindeligt var Sprogø 0,38 km2 – nu er øen 1,52 km2.

1978

Farøbroerne

I 1978 påbegyndte Geo geotekniske undersøgelser til Farøbroerne i Storstrømmen. Undersøgelserne omfattede geotekniske boringer og kerneboringer, sonderinger, pressuremeter forsøg og prøvebelastningsforsøg. Boringerne udførtes for hver bropille, for at undersøge jordbundsforholdene forud for hver enkelt bropille. Farøbroerne åbnede d. 4. juni 1985.

Fun fact

1978

Nationalmuseet finder og udgraver resterne af Ole Rømers lille astronomiske observatorium: Observatorium Tusculanum, i nærheden af Vridsløsemagle på den Københavnske vestegn.

Vidste du

Vidste du, at Farøbroerne, som består af en nordlig lavbro og en sydlig højbro, forbinder Sjælland med Falster? Farøbroerne blev for alvor danmarksberømte i DR serien: Morten og broen, som blev vist i 1980’erne mens anlægsarbejdet stod på.

1967

Opkøb af brøndborerfirmaer

I 1967 købte Geoteknisk Institut brøndborerfirmaerne Albinus Christiansen og Fyns Brøndboring. Det styrkede firmaets entreprenørmæssige slagkraft og lagde grunden for arbejdet med avancerede og dybe boringer, som i dag er et af Geo’s varemærker.

Fun fact

1967

Beatles udgav albummet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Vidste du

I 1967 påbegyndtes projekteringen af Geo's hovedkontor i Kgs. Lyngby på Maglebjergvej 1.

1962

Forundersøgelser til Storebæltsbroen

Fra 1962 til 1963 udførte Geoteknisk Institut geotekniske undersøgelser i forbindelse med de indledende undersøgelser til en Storebæltsbro. Det var dog først i 1986 at projektet blev besluttet af Folketinget. 1. juni 1997 åbnede Storebæltsbroens jernbane og et år senere d. 14. juni i 1998 åbnede broens vejforbindelse.

Fun fact

1962 Cubakrisen

Cubakrisen er betegnelsen for de 13 dage hvor USA og Sovjetunionen gensidigt fremsatte trusler om at anvende atomvåben. Krisen stod på fra den 16. oktober til den 28. oktober.

Afspil video

Vidste du

Vidste du at debatten om en fast forbindelse over Storebælt startede allerede i 1936? Der skulle dog gå 62 år før en fast forbindelse over Storebælt blev en realitet.

1961

Forundersøgelser til den nye Lillebæltsbro

Geo påbegyndte i 1961 arbejde, der skulle ligge til grund for den nye Lillebæltsbro, som åbnede i 1970. Geo udførte bl.a. avancerede laboratorieforsøg og geoteknisk rådgivning.

Fun fact

1961

Er dette årstal skrevet med en af de skrifttyper hvor tallet 1 vises som en lodret streg, giver det samme resultat, når årstallet læses på hovedet. Sidst det skete var i 1881 og næste gang bliver først i 6009.

Vidste du

Vidste du, at Danmarks største 1-dags festival ’Rock under Broen’ hvert år afholdes under Lillebæltsbroen ved Middelfart på Fyn? Festivallen blev afholdt første gang i 1989.

1943

Etableringen - Geoteknisk Institut

I Geo's unge dage var geoteknik stadig en ganske ung videnskab. I dette filmklip ses det hvordan geoteknisk borearbejde og laboratorieforsøg udførtes i årene umiddelbart efter etableringen af Geoteknisk Institut. I filmklippet ses blandt andet én af grundlæggerne af Geoteknisk Institut, Danmarks første Ingeniørgeolog Ellen Louise Mertz.

Fun fact

1943

Pentagon, verdens største kontorbygning, i Washington D.C. i USA, færdiggøres.

Afspil video

Vidste du

Vidste du at nogle af de første Bulletiner udgivet af Geoteknisk Institut, f.eks. Bulletin 1 og 5, stadig er aktuelle og anvendes på Ingeniørhøjskolerne og universiteterne? Bulletin 5, "Bidrag til Danmarks ingeniørgeologi", er skrevet af én af grundlæggerne af Geoteknisk Institut: Ellen Louise Mertz.