KLIMATILPASNING I BYERNE

Som følge af klimaforandringer er skybrud blevet en del af vores hverdag og der er behov for at gøre vores byer mere robuste mod stadigt voksende regnmængder. Randkløvehuse, en boligforening i Tårnby, har tidligere haft problemer med store vandmasser i kælderen efter kraftig regn. For undgå fremtidige oversvømmelser, blev der indrettet grønne nedsivningsløsninger i området, som kan håndtere store vandmængder. Klimatilpasningsløsningerne, som etableres i projektet, yder et værdifuldt bidrag til en bæredygtig byudvikling.

 


Kort om projektet

INNOVATIVT ALTERNATIV

Voldsomme skybrud har tidligere forårsaget problemer med vandafledningen ved Randkløvehuse. Der eksisterer derfor et stort behov for at klimasikre området. I den forbindelse har ingeniørfirmaet Torkil Laursen A/S med landskabsarkitekterne Tredje Natur, boligorganisationen Tårnby huse og Geo, udført en afkobling af tagvand som et innovativt alternativ til udvidelse af kloaknettet.

Fra boligernes tagflader i området strømmer regnvand gennem vandrender i skålformede grønne arealer i et fælles gårdrum. Herfra får vandet mulighed for at sive ned i jorden eller fordampe tilbage til atmosfæren. Ved brug af disse grønne løsninger, også kendt som LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), tilføres ikke kun en stor værdi i forhold til klimatilpasning – der skabes også et billigere alternativ til en dyr udvidelse af det eksisterede kloaknet. Derudover øges herlighedsværdien for områdets beboere og biodiversiteten maksimeres.

Projektets løbetid er 2 år og resultaterne vil levere værdifulde informationer om, hvordan LAR-løsninger kan bidrage til, at sikre vores byer mod klimaforandringerne.

Fun fact

2 mm

De seneste 100 år er vandstanden i Danmark steget med 2 mm om året. Stigningen forventes at fortsætte de næste 100 år med kraftige stormfloder til følge.

Vidste du

At et præcis kendskab om undergrunden ikke kun kan anvendes til optimeret planlægning af LAR-løsninger, men helt generelt kan skabe forbedret planlægning, design og konstruktion af underjordiske strukturer?

Vidste du

At grønne løsninger til nedsivning af regnvand ikke kun hjælper til at håndtere kraftige regnmasser, men også kan forbedre vandkvaliteten og øge grundvandsdannelsen, herlighedsværdien og biodiversiteten i et område?

Fun fact

LAR

Står for Lokal Afledning af Regnvand, altså afledning af regnvand ved kilden.

Fun fact

54 %

54% af verdens befolkning bor i byer. I 1960 var andelen af bybefolkning kun 34%. Urbaniseringen fortsætter og medfører et stigende behov for en bæredygtig omstilling af byerne.

Geo's rolle i projektet

GEOLOGISK KORTLÆGNING AF UNDERGRUNDEN

For at undgå fremtidige oversvømmelser af LAR-løsningerne, er et præcis kendskab til de lokale geologiske forhold afgørende. Inden etablering af selve nedsivningsløsningerne, har Geo derfor udført en detaljeret forundersøgelse af undergrunden og kortlagt de geologiske, miljømæssige og hydrologiske forhold. Derudover udføres 4 boringer til 5 meters dybde. Boringerne har flere funktioner, idet de både har leveret et præcist kendskab til undergrunden og har kunne bruges til at planlægge det optimale nedsivningsanlæg. Derudover vil boringerne blive integreret i regnvandsafkoblingen som nedsivningsboringer, hvor, i tilfælde af store regnmængder, boringerne fungerer som et overløb til et højpermeabelt sandlag i undergrunden.

Geo har ansvaret for udførelsen af moniteringsdelen gennem hele projektets løbetid. Moniteringen vil levere værdifulde informationer om hvordan nedsivning af regnvand kan udnyttes optimalt for at klimasikre vores byer.

 

 

 

 

 

Specialer der blev brugt på projektet
Klimatilpasning , , Grundvandsteknik , Jordbundsundersøgelser
Randkløvehuse_Foto3_Cropped bw_kildehenvisning2.jpg

Vil du vide mere?