Kontakt os hvis du vil høre mere


Hydrogeologiske undersøgelser

 

Alle hydrogeologiske undersøgelser skal tilpasses formålet. Geo har mange års ekspertise i at tilrettelægge forundersøgelser og dataindsamling i forhold til den problemstilling som skal løses.  
   
Pumpeforsøg:  
Pumpeforsøg udføres i filtersatte boringer med det formål at bestemme grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber, boringens virkningsgrad eller påvirkninger i omgivelserne. Pumpeforsøg danner grundlag for de rigtige løsninger i forhold til et “vandproblem” særligt i forbindelse med dybere beliggende anlægsprojekter. Geo har specialiseret sig i udførelse, databehandling og tolkning af alle typer pumpetest. Et pumpeforsøg udført af Geo samt den efterfølgende databehandling udføres smidigt og ensartet af specialister. I felten bruger vi specialiserede grundvandsteknikere som er vant til at arbejde med pumpeforsøg og kender Geos høje krav til kvalitet og sikkerhed.  20200404_144146 BW EDIT 200x200.jpg (1)
   
Nedsivningsforsøg:  
Geo udfører alle former for nedsivningsforsøg enten med ringinfiltration på overfladen, i mindre udgravninger, i gravede render (faskine niveau) eller i filtersatte boringer. Typisk anvendes nedsivningsforsøg til at vurdere mulighed/begrænsninger for LAR-løsninger som implementeres mere og mere i forbindelse med frakobling af regnvand fra kloaksystemet.
   
Tilstandsvurdering og prøvetagning:  
Geo har specialiseret sig i at udføre tilstandsvurderinger af indvindingsboringer, afværgeboringer, moniteringsboringer, termiske boringer etc. Typisk kombinerer vi dette med en tv-inspektion, målrettede geofysiske logs eller niveauspecifikke vandprøver. På denne vis opnås der sikkerhed for om tilstanden er kritisk og om boringen skal renoveres, sløjfes eller overbores. Mange boringer er af ældre dato og kan være lækageramt eller udført efter forældede normer. De kan forårsage en kortslutning og dermed tvivlsom vandkvalitet men kan også forårsage utilsigtet nedsivning af uønskede stoffer til nedre magasiner. 20201215_122752 200x200.jpg
   

Trådløs overvågning:
 

Geo har etableret et trådløst overvågningssystem som er integreret i GeoAtlasLive. Et vilkårligt sted med gode sendeforhold kan vandspejlet registreres og evt. utilsigtede ændringer kan konstateres ved alarmgivning.

Dette system anvendes typisk i forbindelse med grundvandssænkninger, langvarige pumpeforsøg eller i områder med behov for intens overvågning.