Fra Jord til ord 2023

Kursusdatoer for 2023 er nu fastlagt og man kan allerede nu sikre sig en plads. Lyngby: 18/1-2023 Brabrand: 22/2-2023

23-11-2022

Kurset "Fra jord til ord 2023"

Læs programmet her

Hent tilmeldingsformular her

BAGGRUND

Ude i naturen er der stor variation i jordens udseende, sammensætning og mekaniske og hydrauliske egenskaber, med glidende overgange fra sted til sted. Det skyldes, at der står en række meget forskellige geologiske processer og mekanismer bag dannelsen af jordlagene. Der er dog en vis grad af system i disse geologiske processer, sådan at de hver især danner jordlag, som ligner hinanden mere eller mindre.

Når man i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter eller miljø- og grundvands­undersøgelser arbejder med jord, er det meget hensigtsmæssigt, at man kan rubricere jorden i et begrænset antal overordnede jordarter ud fra bestemte, let genkendelige eller målbare kendetegn.

Dansk Geoteknisk Forenings Bulletin 1: ”Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse” beskriver et klassifikationssystem, som på grundlag af en enkel og hurtig visuel beskrivelse af en jordprøves kendetegn, eventuelt kombineret med simple klassifikations­forsøg, gør det muligt at rubricere prøven som hørende til én af disse jordarter. Herved kommer vi "fra jord til ord".

Vejledningen kan godt være vanskelig at bruge, hvis ikke man besidder et grundlæg­gende kendskab til, hvordan de forskellige danske jordarter ser ud. Kurset har til formål at give deltagerne dette grundlæggende kendskab.

 

SELVE KURSET

Vi begynder med en kort gennemgang af vigtige geologiske processer og begreber og de overordnede egenskaber for de deraf følgende vigtigste jordarter. Som eksempler bruges typiske danske jordarter. Vi kommer ind på brugen af geologiske kort og de geologiske forholds betydning for, hvordan feltundersøgelser kan tilrettelægges.

Herefter vil kurset resten af dagen fokusere på praktiske øvelser med jordprøver. Kun ved at få jord mellem fingrene kan man lære at forholde sig konkret til de forskellige jordartsbetegnelser og overordnede jordarter, såsom ler, sand, gytje og tørv, og lære grænserne mellem de forskellige jordarter at kende. For at tilstræbe en tæt kontakt mellem underviserne og den enkelte kursusdeltager er deltagerantallet pr. kursus begrænset til 16.

Kurset "Fra jord til ord" er en kombination af teori og praktiske øvelser, så du får rig mulighed for at afprøve den tillærte viden. Vi anvender retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forenings Bulletin 1: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse.

Har du lyst til at høre mere om kurset er du velkommen til at tage kontakt til Joakim Stiel Korshøj på jsk@geo.dk eller på telefon +45 3174 0250.

Du kan også læse mere om kurset: Fra jord til ord, samt læse mere om hvilke andre kurser Geo udbyder under kurser.

 

 

    

Finger.jpg

Fra jord til ord - Geo’s årlige kursus i geologi og jordartsbedømmelse